Algemene voorwaarden

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht:

 1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst te verschijnen;
 2. De boot in goede staat en compleet met afgesproken inventaris en toebehoren af te leveren;
 3. De brandstof- en gastanks gevuld af te leveren;
 4. De huurder vooraf voldoende instructie te geven voor het gebruik van de boot, de inventaris en toebehoren.

B. Verplichtingen Huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de boot niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
 2. Ervoor te zorgen dat hij beschikt over enige vaarervaring;
 3. De boot als een zorgvuldig schipper te gebruiken;
 4. De instructies van de verhuurder en de waterautoriteiten op te volgen;
 5. De boot niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren;
 6. De boot tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder.

C. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg in contanten aan verhuurder á € 350,- Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

D. Annulering Huurder

 1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

E. Annulering/wijziging VerHuurder

Karperboot.nl behoudt het recht een wijziging uit te voeren in het geval dit noodzakelijk blijkt te zijn. Wij behouden ons ook het recht voor dat wij uw boeking onder omstandigheden kunnen annuleren. In uitzonderlijke gevallen dienen wij uw boeking ingrijpend te wijzigen, inclusief maar niet gelimiteerd tot het wijzigen van het vaargebied, het wijzigen van de reisdatum en het wijzigen naar een minder luxe boottype.

Als wij een ingrijpende wijziging in uw boeking dienen uit te voeren (anders dan door het uitblijven van uw betaling) zullen wij:

 1. U een alternatieve reis aanbieden van dezelfde of betere kwaliteit (indien beschikbaar)
 2. U een alternatieve reis aanbieden van een lagere kwaliteit en u het prijsverschil vergoeden; of
 3. Uw reis annuleren en u de volledige reissom terug betalen, exclusief de premie van de annuleringskostendekking. Wij adviseren u ten sterkste om ons een noodcontact telefoonnummer te geven voor het geval dat er op korte termijn onvoorziene wijzigingen moeten worden aangebracht in uw vakantie.

F. Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding van de ontbinding.
 3. Wordt de boot niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
 4. Brengt huurder de boot later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.
 5. Verhuurder is vrij de opstaplocatie te wijzigen

G. Kosten tijdens verhuur

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de boot (brandstof en e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

H. Schade

 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de boot, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten.

I. Verzekeringen

 1. Voor schade aan anderen bent u niet verzekerd. De ontstane schade aan derden is volledig voor rekening van huurder.
 2. Schade of diefstal aan de boot of inboedel is niet verzekerd. Zoals in punt G beschreven is huurder aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade. Huurder zorgt voor een reis- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

Contactgegevens

info@karperboot.nl
+31 (0)641518228

KVK: 73265985
BTW: NL182428904B01

IBAN: NL15 RABO 0335 2726 22

Social Media